Lietošanas noteikumi

Šie portāla www.your-life-studio.com (turpmāk tekstā – Portāls) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Portālu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Portāla reģistrēts lietotājs vai nav.

1. Portālu uztur un administrē SIA „YOUR LIFESTUDIO’’ reģ.nr.40103532189(turpmāk tekstā – your-life-studio.com).

2. Portāls ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls.

3. Lietotājam pirms Portāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. your-life-studio.com ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.

4. Ja Portāla lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas aktivitātes Portālā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievēros tos. Katram Portāla lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, tad lietotājam aizliegts lietot Portālu.

5. Reģistrētiem Portāla lietotājiem ir tiesības izmantot Portāla piedāvātās iespējas, pakalpojumus, tajā skaitā, maksas pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. your-life-studio.com ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt, Portālā norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.

6. Lai kļūtu par Portāla reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro Portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība.

7. Katram Portāla reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Reģistrēta lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus. Portālā ir aizliegta t.s. “viltus” profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros Portāla lietotājs ietver datus nevis par sevi.

8. Katram reģistrētajam Portāla lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Portāla piekļuves datus. Ja Portālā tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

9. Portālā reģistrēts lietotājs jebkurā brīdī var izbeigt savu dalību Portālā reģistrēta lietotāja statusā, dzēšot savu Portālā izveidoto profilu, nosūtot lūgumu par sava Profila bloķēšanu uz administrācijas e-pastu sodien@your-life-studio.com, kur 24 stundu laikā profils tiks bloķēts.

10. Portālā ir aizliegtas komerciāla rakstura aktivitātes(mājas lapas adreses u.c.), izņemot tam speciāli paredzētās vietās (sadaļās)reklāmām un saskaņā ar attiecīgo sadaļu noteikumiem un ar rakstisku your-life-studio.com saskaņojumu.

11. Portāla administrācijai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem izdzēst/bloķēt Portāla reģistrēto lietotāju profilus un/vai tajos iekļauto informāciju, video, attēlus, audio materiālus u.c. informāciju, kā arī ierobežot vai liegt pieeju Portālam uz laiku, nepaskaidrojot iemeslus.

12. Katrs Portāla lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas ievieto Portālā vai nosūta citiem Portāla lietotājiem (tajā skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, e-pasta sūtījumus, video materiālus, mūzikas ierakstus), kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras rodas šādas informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

13. Portālā ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem Portāla lietotājiem informāciju (tajā skaitā arī foto, video un audio materiālus), kas:

13.1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;

13.2. aizskar personas godu un cieņu;

13.3. aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

13.4. ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;

13.5. satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);

13.6. ir surogātpasts (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņota reklāma;

13.7. ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;

13.8. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Portāla normālu darbību un drošību.

14. your-life-studio.com neatbild par Portālā ievietoto vai Portāla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām, kuras ir radušās vai varētu rasties šīs informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat your-life-studio.com neatbild par Portāla pieejamību, Portāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām Portāla darbībā, Portāla lietotāja profila datu izmaiņām un darbībām profilā citas personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa Portāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir bez nekādām papildus garantijām no your-life-studio.com. Bez tam your-life-studio.com nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas Portāla lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Portālu un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

15. Portāla lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu your-life-studio.com tiesisko interešu aizsardzību pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas ir celtas vai varētu tikt celtas pret your-life-studio.com un kuras jebkādā veidā ir saistītas ar Portālu.

16. Ja Portāla lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja Portālam vai arī šī lietotāja profils vai informācija profilā tiek dzēsta, tad šim Portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi un maksājumi, kas veikti saistībā ar Portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem (piemēram, čats ar zīlnieku, ekstrasensu, astrologu, dziednieku, dāvanas, preces, pakalpojuma pasūtīšana u.c.).

17. Portāla lietotājs piekrīt saņemt informāciju no your-life-studio.com par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm.

18. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu pieder tikai un vienīgi your-life-studio.com. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti your-life-studio.com un trešajām personām.

19. Visi strīdi starp your-life-studio.com un Portāla lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Privātums

1. Visi Portālā ievietotie lietotāju personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs izsaka piekrišanu, ka your-life-studio.com veic attiecīgā lietotāja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.

3. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir SIA “MegaSoft” Jur.adrese: Pūces 11/2-10 Rīga, LV-1082, Latvija. Reģ. nr.: 40103222050.

4. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis – lietotāju savstarpējās komunikācijas pakalpojumu nodrošināšana.

5. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pamats – Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punkts un 13.1 panta 2. punkts.

6. Portālā reģistrēts lietotājs ir informēts un piekrīt, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem pārējiem Portāla reģistrētajiem lietotājiem, kā arī ierobežotā apjomā – trešajām personām (ievērojot lietotāja profilā noteikto attiecīgā lietotāja iespēju izvēlēties atsevišķu datu pieejas ierobežošanu), un ka šo publisko datu apstrāde nav atkarīga no your-life-studio.com.

7. Portālā reģistrētiem lietotājiem ir tiesības pašiem izvēlēties sava profila privātuma pakāpi un attiecīgi to koriģēt Portālā. Portālā reģistrētiem lietotājiem ir tiesības pašam pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus vai arī dzēst visu profilu.

8. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka your-life-studio.com ir tiesības nodot attiecīgā lietotāja personas datus sekojošos gadījumos:

8.1. citām personām, ja your-life-studio.com saņem lietotāja piekrišanu;

8.2. tiesībaizsardzības institūcijām, ja your-life-studio.com saņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgu pieprasījumu;

8.3. tiesībaizsardzības institūcijām, ja your-life-studio.com konstatē, ka attiecīgā lietotāja rīcība pārkāpj šos Noteikumus un/vai Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā rezultātā tiek vai var tikt skartas your-life-studio.com, Portāla lietotāju vai citu personu intereses.

8.4. Portāls negarantē e-pakalpojumu kvalitātes un apjoma atbilstību klienta priekšstatiem.

your-life-studio.com sadarbojas ar šādiem personas datu operatoriem:

9.1. SIA “MegaSoft”

Jur.adrese: Pūces 11/2-10 Rīga, LV-1082, Latvija.

Reģ. nr.: 40103222050 .

 Noteikumi veikalam

Iepirkšanās kārtību interneta veikalā nosaka LR 2002. gada 28. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu".

Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā (preces), izņemot pakalpojumus kas ir sniegti saistībā ar ekstrasensu pakalpojumiem (kas nav definējami kā prece),skaidras naudas atgriešana par minēto pakalpojumu nav iespējama. Atdot preci,rotas lietas,mākslas izstrādājumus, var pārdevējam, ja prece neatbilst tai, ko pasūtījis pircējs. Preces atdošanas gadījumā visa par preci veiktā samaksa tiek atdota pircējam. Prece ir jāatdod pilnā tās komplektācijā, kādā to piegādājis pārdevējs, ieskaitot visas preces sastāvdaļas, arī oriģinālo preces iepakojumu – pretējā gadījumā preces atdošana tiks atteikta. Uzsākot iegādātā izstrādājuma vai pakalpojuma lietošanu, pircējs apliecina, ka tā atbilst pasūtītaja vēlmei, un prece vai pakalpojums vairs nevar tikt atgriezts.Vienošanās ar portāla lietotāju par atlikto maksājumu ir uzskatāma kā neatņemama līguma sastāvdaļa, un portāla lietotājs apņemas to segt, atrunātajā termiņā.

 

Lai vienotos par preces atdošanu, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu sodien@your-life-studio.com vai pa tālruni 20094072 un norādīt pasūtījuma rēķina numuru un datumu.

Preču aprakstiem un attēliem ir informatīva nozīme, parametros vai komplektācijās ir iespējamas izgatavotāja noteiktās izmaiņas vai modifikācijas.

Preču cenas norādītas EUR ar iekļautu PVN 22%.

 Preču piegāde ( pa pastu )

Preču piegāde Rīgas robežās pa pastu izmaksā Ls 2.00 . Preču vērtībai pārsniedzot Ls 100 Ls, piegāde tiek veikta bez maksas Rīgas pilsētas robežās. Piegādes maksā ietilpst preču piegāde līdz norādītajai adresei.

Preču saņemšana BEZ PIEGĀDES MAKSAS ir iespējama mūsu birojā - Rīgā Stabu ielā 51.

Piegādes laiks

Preču piegāde atkarīga no tās izgatavošanas laika. Ja prece atrodas noliktavā, tā tiek piegādāta 1–3 dienu laikā. Ja nē, ziņojam klientam uz e-pastu cik dienu laikā viņš preci saņems.

Garantija

Visām interneta veikalā www.your-life-studio.com nopērkamajām precēm (izņemot pakalpojumus) tiek piemērota 12 mēnešu garantija (attiecas uz tehniskiem labojumiem, kuri radušies izgatavotāja vainas dēļ), ievērojot visas Patērētāju aizsardzības likumā noteiktās pircēja tiesības.

Neskaidrību gadījumā rakstiet uz e-pastu sodien@your-life-studio.com

 

Autorizācija:
Zīlēt var dažādi. Pamēģini!
TOP ekstrasensi
Meklēt draugus / domubiedrus:
© 2012 www.Your-Life-Studio.com. Mājaslapas izstrāde: SIA MegaSoft.